Pravidlá správania sa v počítačovej učebni

Počítačová učebňa je určená všetkým žiakom a učiteľom za účelom výučby. Aby bolo možné zabezpečiť spoľahlivú prevádzku učebne je potrebné zaviesť a dodržiavať pravidlá používania učebne a počítačov. Pokiaľ vstúpite do učebne znamená to, že akceptujete uvedené pravidlá. V opačnom prípade učebňu nevyužívajte. Porušovaním uvedených pravidiel sa budú vyvodzovať dôsledky voči prípadným vinníkom – zákaz vstupu do učebne, pokarhanie, znížená známka zo správania.

PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA V POČÍTAČOVEJ UČEBNI


 1. V učebni môže byť naraz max. 17 žiakov pod dozorom vyučujúceho.
 2. Žiak dbá na pokyny vyučujúceho.
 3. Žiak vstupuje do počítačovej učebne iba v sprievode vyučujúceho, neuteká a nebije sa o počítač.
 4. Žiak si pred vstupom do miestnosti musí vypnúť mobilný telefón.
 5. Žiak je povinný zapísať sa do zošita prideleného počítaču, na ktorom pracoval (meno, trieda, čas zapnutia a vypnutia).
 6. Žiak po nepodarenom štarte počítača zavolá vyučujúceho.
 7. Žiak bezdôvodne nereštartuje počítač.
 8. Žiak po ukončení práce na poslednej vyučovacej hodine, v záujmovom útvare je povinný počítač a monitor vypnúť podľa zásad pre vypínanie počítača (zavrie všetky okná na pracovnej ploche v OS Windows, z ponuky ŠTART/VYPNÚŤ zvolí VYPNÚŤ POČÍTAČ, po vypnutí počítača vypne monitor).
 9. Žiak nesmie v učebni konzumovať jedlo ani piť nápoje.
 10. Žiak sa nesmie dotýkať obrazovky monitora.
 11. Žiak nesmie bez povolenia opustiť svoje pracovné miesto.
 12. Žiak sa správa tak, aby svojou činnosťou nerušil ostatných.
 13. Žiak nesmie meniť vzhľad vybavenia učebne (písať po klávesnici, lepiť nálepky na počítač alebo nábytok a  podobne).
 14. Žiak nesmie premiestňovať vybavenie v učebni (stoly, stoličky, počítače, myši ich podložky, káble a ostatné príslušenstvo).
 15. Žiak nesmie vynášať akékoľvek vybavenie z učebne (stoly, stoličky, počítače, myši a ich podložky, káble a ostatné príslušenstvo).
 16. Žiak nesmie rozmontovať (otvoriť) počítače alebo ich príslušenstvo.
 17. Žiak nesmie meniť základné nastavenie počítača.
 18. Žiak nesmie vymazávať ani odinštalovať programy, ani práce iných študentov.
 19. Žiak nesmie do počítača nahrávať a inštalovať žiadne programy (napr. hry, downloadové súbory a pod.).
 20. Každé médium (CD disk, disketa) žiak smie použiť až po skontrolovaní antivírusovým programom.
 21. Žiak nesmie prezerať a šíriť pornografické materiály.
 22. Žiak nesmie prezerať a šíriť materiály týkajúce sa terorizmu a násilia (týka sa aj násilných hier).
 23. Žiak má zakázané chat-ovať na vyučovaní.
 24. Žiak nesmie navštevovať www stránky, na ktorých sa môžu vyskytovať vulgárne slová, ktoré vyzývajú k rasovej a národnostnej neznášanlivosti, k náboženskému a spoločenskému extrémizmu.
 25. Žiak nesmie používať počítač k žiadnym protizákonným aktivitám ako napr.: vyhľadávať a sťahovať nelegálne programy (warez t.j. kódy do programov, generátory kódov, craky a podobne), šíriť počítačové víry a podobne.
 26. Žiak je povinný neodkladne nahlásiť všetky škody zistené v počítačovej učebni vyučujúcemu, ktorý to nahlási správcovi učebne. Ak niektorý program alebo činnosť neúmyselne narušili činnosť počítača, je povinný oznámiť aj postup, ako po spustení ktorých programov tento stav nastal.
 27. Žiak je povinný nahradiť všetky škody, ktoré spôsobil i zaplatiť čas, ktorý je potrebný na ich odstránenie (za škodu sa považuje aj zámerná zmena konfigurácie programového vybavenia ako aj zavírenie počítača, porušenie pravidiel 17 – 20, 26, 27).
 28. Žiak má právo po dohode s vyučujúcim používať zariadenie ako tlačiareň, skener alebo „napaľovačku“.
 29. Žiak, ktorý potrebuje využiť počítač na prácu súvisiacu so školou má právo požiadať žiaka, ktorý sa na počítači zabáva, aby mu uvoľnil miesto a ten je povinný mu miesto uvoľniť.

NEZNALOSŤ PRAVIDIEL NEOSPRAVEDLŇUJE !!!