Výberové konanie na školského psychológa, sociálneho pedagóga

http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/Pracovný pomer inzerát_OZ_skola.pdf

Riaditeľka Strednej odbornej školy služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča
prijme do pracovného pomeru
v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ odborných zamestnancov:
• školského psychológa
pracovný pomer na dobu určitú od 01.04.2020 najdlhšie do 31.08.2022, polovičný pracovný úväzok
• sociálneho pedagóga
pracovný pomer na dobu určitú od 01.04.2020 najdlhšie do 31.08.2022, plný pracovný úväzok

Požadovaná kvalifikácia v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:
- v kategórii školský psychológ sú uvedené v prílohe č. 10 vyhlášky,
- v kategórii sociálny pedagóg sú uvedené v prílohe č. 15 vyhlášky.

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
• profesijný životopis,
• doklady o vzdelaní, príp. praxi,
• súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
• pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení
s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti s potrebnými dokladmi s označení „Výberové konanie OZ“ zasielajte na adresu školy alebo osobne doručte na adresu školy do 25.03.2020.