Zverejňovanie - podnety podľa zákona č. 54 z roku 2019 (54/2019)

Informácie o možnosti podania podnetu v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.

Písomný podnet sa zasiela na adresu Úrad PSK, hlavný kontrolór, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. Obálka s podnetom musí byť označená: Podnety – protispoločenská činnosť – NEOTVÁRAŤ.

Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom hlavného kontrolóra.

Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: opsc@vucpo.sk. Táto forma podania podnetu je prístupná 24 hodín denne.

Zodpovednou osobou je hlavný kontrolór PSK.

Podnety, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie hlavnému kontrolórovi.