Kritériá prijímania žiakov na štúdium pre školský rok 2014/2015

Dokument s kritériami na stiahnutie: KriteriaPrijimania1415.pdf .

Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách pre školský rok 2014/2015 sa bude riadiť ustanoveniami § 62 -71 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Študijné odbory:

 • 2682 K mechanik počítačových sietí ... 15 žiakov
 • 6405 K pracovník marketingu ... 15 žiakov
 1. do 1. ročníka študijných odborov budú prijatí žiaci na základe výsledkov prijímacej skúšky,
 2. prijímacia skúška bude mať písomnú formu,
 3. predmety prijímacej skúšky pre obidva študijné odbory sú: slovenský jazyk a literatúra matematika
 4. bez prijímacej skúšky budú prijatí žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %,
 5. pri stanovení poradia žiakov, ktorí sa zúčastnia prijímacích skúšok sa bude prihliadať na bodové hodnotenie:
  • za výsledky dosiahnuté na prijímacích skúškach v predmetoch slovenský jazyk a matematika
  • za priemerný prospech v 1. polroku deviateho ročníka ZŠ.
  • Žiak môže získať:

  • za prospech na prijímacích skúškach
   • zo slovenského jazyka ... 10 – 30 bodov
   • z matematiky ... 10 – 30 bodov
  • za priemerný prospech v 1. polroku deviateho ročníka ZŠ 5 – 20 bodov

Maximálny počet bodov, ktorý môže žiak získať na prijímacích skúškach je 80 bodov. Ak na prijímacích skúškach žiak nedosiahne minimálne 10 bodov z každého skúšobného predmetu, nesplní podmienky pre prijatie (neprospeje).

Do priemeru Počet bodov Do priemeru Počet bodov
2,0 20 2,8 12
2,1 19 2,9 11
2,2 18 3,0 10
2,3 17 3,1 9
2,4 16 3,2 8
2,5 15 3,3 7
2,6 14 3,4 6
2,7 13 3,5 5
nad 3,5 0

Termíny prijímacej skúšky:

1. kolo sa uskutoční v pondelok 12. mája 2014 (1.termín) a vo štvrtok 15. mája 2014 (2.termín) o 8.00 hod.

2. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční v utorok 17. júna 2014 o 8.00 hod.

2. Učebné odbory:

 1. trojročné:

  - 2487 H 01 autoopravár mechanik ... 30 žiakov

  - 2964 H cukrár ... 30 žiakov
 2. dvojročné:

  3178 F výroba konfekcie ... 15 žiakov

  6449 F technické služby v autoservise 15 žiakov
 3. Do učebných odborov budú prijatí žiaci bez prijímacej skúšky, až do naplnenia stanoveného počtu žiakov v triede. Pomocným kritériom pre určenie poradia v trojročnom učebnom odbore bude priemerný prospech v prvom polroku 9. ročníka ZŠ, výsledky testovania deviatakov 2014, účasť v predmetových olympiádach a súťažiach. Podmienkou prijatia do učebných odborov je zdravotná spôsobilosť pre daný odbor potvrdená lekárom.

  Do trojročných a dvojročných učebných odborov nemôžu byť prijatí žiaci zo špeciálnych základných škôl, ani zo špeciálnych tried základných škôl.

  Na základe prihlášky škola oznámi zákonným zástupcom uchádzačov o štúdium termín, miesto, spôsob vykonania prijímacej skúšky a termín zápisu po prijatí.

  Kritériá prijímania žiakov na štúdium do 1. ročníka v SOŠ Majstra Pavla, Kukučínova 9 v Levoči boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady dňa 27. januára 2014.