Plán zasadaní rady školy na rok 2012

Marec 2012

 1. Schválenie výročnej správy o činnosti Rady školy v roku 2011.
 2. Rozbor hospodárskej činnosti SOŠ Majstra Pavla v Levoči v roku 2011.
 3. Prejednávanie rozpočtu školy na rok 2012.
 4. Prejednávanie a schválenie plánu výkonov SOŠ Majstra Pavla na školský rok 2013/2014, a počtov žiakov do tried 1. ročníka pre školský rok 2012/2013.
 5. Vyjadrenie sa rady školy ku koncepčnému zámeru rozvoja školy, rozpracovanému najmenej na dva roky a k jeho každoročnému vyhodnoteniu.
 6. Správa z finančnej kontroly.
 7. Diskusia, rôzne, uznesenie, záver.

Júl 2012

 1. Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch Strednej odbornej školy Majstra Pavla za školský rok 2011/2012.
 2. Informácia o počte prijatých žiakov do študijných a učebných odborov na školský rok 2012/2013.
 3. Vyjadrenie sa rady školy ku správe o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy pre realizáciu výchovno – vzdelávacej činnosti a vykonávanie mimoškolských aktivít.
 4. Návrhy, rôzne, diskusia, uznesenie, záver.

September 2012

 1. Vyjadrenie sa rady školy:
  1. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy
  2. k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.
 2. Informácie o počte žiakov študujúcich v SOŠ Majstra Pavla v školskom roku 2012/2013.
 3. Vyjadrenie RŠ k skladbe vyučovaných voliteľných predmetov a nepovinných predmetov a o počte žiakov v týchto predmetoch, k návrhu a úpravu v učebných plánoch.
 4. Návrhy, rôzne, diskusia, uznesenie, záver.

December 2012

 1. Schválenie návrhu plánu zasadnutí rady školy na rok 2013.
 2. Schválenie rozpočtu rady školy na rok 2013.
 3. Rôzne, návrhy, diskusia, uznesenie, záver.