PRERUŠENIE VYUČOVANIA !!!!!

Od pondelka 12.10.2020 sa prerušuje vyučovanie na stredných školách a prechádza sa na dištančnú formu vyučovania až do odvolania tohto rozhodnutia.
Prosíme žiakov, aby ostávali doma a nezdružovali sa do skupín. Sledovali EduPage a v prípade nejasností kontaktovali triedneho učiteľa.
Dávajte na seba pozor.

Celé znenie rozhodnutia:
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-opatreniach-pre-skoly-12102...

Rozhodnutie ministra o opatreniach pre školy (12.10.2020)

Opätovná výzva na predloženie CENOVEJ ponuky

Výzva na predloženie CENOVEJ ponuky

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY – PRIESKUM TRHU
Verejný obstarávateľ SOŠ služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9 054 27 Levoča, Vás v rámci prieskumu trhu uskutočňovaného pre účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), vyzýva na predloženie cenovej ponuky k zákazke:

Systém duálneho vzdelávania


INFORMÁCIE KU KORONAVÍRUSU https://www.po-kraj.sk/koronavirus/

Syndikovať obsah